Message from Franz Jessen, EU Ambassador to Vietnam on the recent trial in Vietnam (Delegation of the European Union to Vietnam)

Personalities_HRW_14SVCG

Delegation of the European Union to Vietnam

11-1-2013

http://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/documents/press_corner/2013/20130111_en.pdf

 

Message from Franz Jessen, EU Ambassador to Vietnam

 

Earlier today the EU Ambassador to Vietnam, Franz Jessen, expressed his concerns over the

sentencing of 14 bloggers and journalists (activists) in Nghe An province on 9 January to

prison terms ranging form 3 to13 years, for acts related to the exercise of freedom of

expression.

 

Ambassador Jessen recalled the fundamental right for all persons to hold and freely express

their opinions in a peaceaful manner, in accordance with the Universal Declaration of Human

Rights and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which

Vietnam is a party.

 

He added that this sentencing appears to be inconsistent with Vietnam’s respective

international obligations, and continues to the overall negative trend with sentencing of

bloggers and Human Rights Defenders, as shown by the confirmation on appeal of the harsh

sentencing for bloggers Dieu Cay, Anh Ba Sai Gon and Ta Phong Tan, on 28 December 2012

in Ho Chi Minh city.

 

The sentences in these two trials appear to be particularly severe.

 

The Vietnamese authorities should review the sentences immediately.

 

———————

 

Thông Điệp của ông Franz Jessen, Đại Sứ EU tại Việt Nam

 

Ngày hôm nay (11/01/2013), đại sứ Liên Âu (EU) tại Viet Nam Franz Jessen đã bày tỏ sự quan ngại về việc kết án 14 blogger và nhà báo (nhà hoạt động) tại tỉnh Nghe An ngày 9 tháng 1 từ 3 đến 13 năm tù vì những hành động liên quan nen viec thực hiện tự do ngôn luận.

 

Đại sứ Jessen đã nhắc lại quyền cơ bản của tất cả mọi người là được quyền có ý kiến và bày tỏ ý kiến một cách hòa bình theo Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền và điều 19 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là một thành viên.

 

Ông thêm rằng việc kết án này cho thấy sự không nhất quán với những trách nhiệm tương ứng của Việt Nam và tiếp tục xu hướng tiêu cực chung của việc kết án những blogger và những Người Bảo vệ Nhân quyền, thể hiện bằng việc giữ nguyên bản án nặng tại phiên tòa phúc thẩm đối với các blogger Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn và Tạ Phong Tần vào ngày 28 tháng 12 năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Những bản án tại hai phiên tòa này là đặc biệt nặng.
Chính quyền Việt Nam nên xem xét lại những bản án này ngay lập tức.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s